วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตอนที่ 1ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สาระสำคัญ

“ภาษาอังกฤษพื้นฐาน” ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย แต่ยังมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร และจะสร้างความประทับใจด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล พร้อมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือมิได้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็ตาม จะสามารถนำเอาหลักการและวิธีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของแต่ละสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี

จุดประสงค์ เมื่อผู้เรียนศึกษาชุดวิชานี้จบแล้ว สามารถ
1. สร้างคำ/ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษได้
2. มีความรู้ ความเข้าใจในไวยากรณ์ได้
3. แต่งประโยคแบบง่าย ๆ ได้

ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 การสร้างคำ/ศัพท์และสำนวน
เรื่องที่ 2 ไวยากรณ์
เรื่องที่ 3 ประโยคแบบง่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น