วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรื่องที่ 1.1
การสร้างคำ/ศัพท์และสำนวน (Word Formation/Vocabulary and Idiom)

ความรู้เกี่ยวกับทักษะทางภาษา ศัพท์ สำนวนประโยค พร้อมทั้งหลักภาษา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่านและเขียน ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ประโยชน์ของภาษาอังกฤษ คือ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

การสร้างคำ/ศัพท์และสำนวน (Word Formation/Vocabulary and Idiom)
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วทำกิจกรรมท้ายตอน

หนิง เป็นเด็กวัยรุ่นชาวไทยที่ต้องการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองให้ดีขึ้นจึงเขียนจดหมายถึง Peter Wilsonนักศึกษาชาวอังกฤษผู้ประสงค์จะมีเพื่อนทางจดหมาย หรือ Pen friend หนิงได้เขียนจดหมายแนะนำตนเองถึง Peter Wilson ดังต่อไปนี้

12/438 Chaofa Road
Vichit, Phuket, Thailand
May 12, 2004
Dear Peter,
My name is Ning Nina. I was born on September 12, 1986. I am eighteen years old. I am 155 centimeters tall and I weigh 45 kilograms. My father is a soldier. His name is Bovorn. My mother is a nurse. Her name is Pimpa. I have a sister. Her name is Pam. She is sixteen years old. Do you have any brother or sister?
My family lives in Phuket, Thailand. this semester, I study four subjects. My favorite subject is English. I can read, write and speak English. I enjoy learning English a lot. After school, I like reading. I like swimming and collecting stamps in my free time. I would like to be your penfriend. Please write to me.
Best wishes,
Ning Nina


Word Studies
ในเรื่องที่ 1 : การสร้างคำ/ศัพท์และสำนวน(Word Formation/Vocabulary and Idiom)มีคำศัพท์ที่น่าสนใจ และควรจำดังนี้

Word Studies
คำศัพท์ ความหมาย คำศัพท์ ความหมาย
weigh (v) ชั่งน้ำหนัก learning (n) การเรียน
study (v) ศึกษา เรียน collect (v) รวบรวม สะสม
favorite (n) โปรด ชอบมาก swim (v) ว่ายน้ำ
subject (n) วิชา penfriend (n) เพื่อนทางจดหมาย
semester (n) ภาคเรียน wish (v) ปรารถนาดี อวยพร
enjoy (v) สนุก เพลิดเพลิน ชอบ swimming (n) การว่ายน้ำ

กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนสรุปความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว
1. เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับข้อความที่อ่านข้างต้น ตอบคำถามต่อไปนี้ แล้วตรวจคำตอบในเฉลยท้ายตอนที่ 1

1.1 How old is Pim? She is ………………….years old.
1.2 Where does Ning live? She lives at ……………………….. .
1.3 What are Ning’s father and mother? Her father is a …….. Her mother is a ………..
1.4 Who is Pimpa? She is Ning’s……………………….
1.5 What does Ning do in her free time? She likes……………………….in her free time.

2. นำตัวอักษรหน้าข้อความในคอลัมน์ B มาใส่ในวงเล็บหน้าคำที่มีความหมายตรงกันในคอลัมน์ A แล้วตรวจคำเฉลย ท้ายตอนที่ 1

A B
(…….) 2.1 Study a. the activity of learning
(…….) 2.2 penfriend b. to buy, find or keep things
(…….) 2.3 weigh c. to measure how heavy something is
(…….) 2.4 collect d. liked more than others of the same
kind
(…….) 2.5 favorite e. a person that you made friends with
by writing letters

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น